Politika privatnosti

Politika privatnosti

1. OPĆE ODREDBE 
Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Europskog vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih, koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji Eurokotra d.o.o. prilaže Politiku o zaštiti osobnih podataka korisnika usluga.
Politika o zaštiti osobnih podataka je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika usluga se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju i u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti osobnih podataka ujedno upoznaje korisnike usluga s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.
Politika o zaštiti osobnih podataka temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti, načelu obrade u neimenovanom obliku.
Politika o zaštiti osobnih podataka se primjenjuje na sve usluge koje nudi Voditelj obrade, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike usluga s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici usluga mogu se u svakom trenutku obratiti Voditelju obrade sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

2. VRSTE PODATAKA KOJE SE PRIKUPLJAJU I NAČIN PRIKULJANJA PODATAKA
Usluge koje Voditelj obrade pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika usluga pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:
1.1.) Izravno od strane korisnika usluga na način da ih korisnici usluge sami daju uz potpisanu privolu Eurokotra d.o.o. kao Voditelju obrade, koja je definirana u određenom opsegu podataka koji su bitni za pružanje usluga (prodaje proizvoda i online tečajeva). U svrhu pružanja usluga korisnik usluge je dužan dostaviti Voditelju obrade sljedeće podatke a koji su istome potrebni radi pružanja pojedine usluge.
a) ime i prezime;
b) adresa;
c) kontakt broj telefona i/ili mobitela;
d) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);
1.2.) Automatski posjetom našim mrežnim stranicama te društvenim mrežama, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika).
Kolačići (engl. cookies) omogućavaju Eurokotra d.o.o. prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na Internet stranicama (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.
Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja internet stranice društva na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internet stranice. Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja internet stranice društva.

3. SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Osobne podatke Voditelj obrade prikuplja isključivo u svrhu ispunjenja zahtjeva za izvršenje određene usluge. Ne prikupljamo podatke koji ne služe izvršenju tražene usluge. Takve podatke Voditelj obrade prikuplja na temelju privole koju je dao korisnik usluge u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.
3.1.) U svrhu pružanja usluge
Osobne podatke obrađujemo kod Vaših upita, zatim prigovora u svezi kvalitete, sadržaja i vrste pružene usluge/proizvoda, zahtjeva u skladu s važećim propisima (odredbi koje se odnose na prava ispitanika prema Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća – Opća uredba o zaštiti podataka itd) .
3.2) Ispunjenje zakonskih obveza
Osobni podaci mogu biti obrađivani u svrhu javnog interesa za statističke potrebe sukladno važećim zakonskim propisima (npr. sukladno Godišnjem planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske) ili sukladno ugovornim uvjetima naručitelja usluge. U tom slučaju vaši podaci se obrađuju u agregiranom i anonimiziranom obliku i nije ih moguće povezati s konkretnom fizičkom osobom.
3.3.) Izravna promidžba (marketing)
Kontakt podaci korisnika usluga mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o uslugama Eurokotra d.o.o. ako je korisnik usluge dao privolu za takvu obradu.
3.4.) Interne svrhe
Voditelj obrade koristi određene podatke korisnika usluga isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika usluga i/ili Eurokotra d.o.o.
3.5.) Podaci o potencijalnim korisnicima usluga
Voditelj obrade je također ovlašten prikupljati podatke o potencijalnim korisnicima svojih usluga. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, broj telefona, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih korisnika usluga koji se obraćaju Voditelju obrade sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određena usluga/proizvodi. Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola korisnika usluge.

4. ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA
Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci korisnika usluga, Voditelj obrade je u pojedinim slučajevima u obvezi čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi.

PRAVA KORISNIKA USLUGA
5.1. Pravo na pristup osobnim podacima
Eurokotra d.o.o. se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika usluge, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.
5.2. Pravo na ispravak netočnih podataka
Eurokotra d.o.o. će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku usluge nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika usluge.
5.3. Pravo na brisanje osobnih podataka
Eurokotra d.o.o. će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika usluge u sljedećim slučajevima:
a) kada osobni podaci korisnika usluge više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
b) kada korisnik usluge povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
c) kada korisnik usluge uloži prigovor na obradu
5.4. Pravo na ograničenje obrade podataka
Ograničenje obrade osobnih podataka Eurokotra d.o.o. će osigurati u slučajevima kada korisnik usluga osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita, a korisnik usluge se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik usluge traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik usluge uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Eurokotra d.o.o..
5.5. Pravo na ulaganje prigovora
Korisnik usluge ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Eurokotra d.o.o. će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika i/ili kupca, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

6. GDJE SE OSOBNI PODACI OBRAĐUJU 
Osobne podatke korisnika usluga Voditelj obrade obrađuje u Republici Hrvatskoj.

7. UPRAVLJANJE PRIVOLAMA
Aktivna uloga korisnika usluga u zaštiti osobnih podataka ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik usluge aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Voditelja obrade na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

8. IZMJENE I DOPUNE POLITIKE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
Voditelj obrade zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama.

Ako imate pitanja u vezi privatnosti – koji se odnose na korištenje web stranice www.trajni-lakovi.com, molimo napišite to na e – mail: r.fon@eurokotra.com .